Phòng Trái Đất và Tài Nguyên Thiên Nhiên

Tác động của con người đến Trái đất, sự dễ bị tổn thương và các cách bảo vệ môi trường là chủ đề của phòng này. Trung tâm căn phòng sẽ có 1 sa bàn tương tác do chúng tôi thiết kế, nhằm mô phỏng các dạng năng lượng tái tạo. Các dự án thành công nhất trên thế giới và ở Việt Nam sẽ được đưa ra để minh họa cho các nội dung được đề cập.

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.