Trưng bày

Khu hoạt động ngoài trời Hoạt động bắn tên lửa nước ngoài trời Hoạt động STEAM về Hệ Mặt Trời

Căn phòng đầu tiên có tên gọi: “Từ Hạt đến Vũ trụ”. Căn phòng này được tài trợ về mặt …

Căn phòng này đặt chúng ta trong dòng thời gian (từ Big Bang) và trong không gian (Hệ Mặt Trời). …

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.